Chi tiết văn bản

47/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG
11/01/2022
Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị Quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Công văn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Hồng Hạnh
2022323153241_FILE_20220111_190146_CV_Trien khai NQ68 va NQ126_Huyen_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC