Chi tiết văn bản

3681/SYT-KHTC
13/09/2021
13/09/2021
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 24/8/2021 của Văn phòng Chính Phủ
Công văn
Sở Y tế
Nguyễn Công Tuấn
Phó giám đốc
20211041549_3681.rar
VĂN BẢN KHÁC