Chi tiết văn bản

7119/UBND-PVHCC
05/11/2021
Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ Tướng Chính phủ
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lê Quang Trung
202212211058_7119_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC