Chi tiết văn bản

3959/SYT-KHTC
27/10/2022
27/10/2022
Cung cấp thông tin, báo giá tài sản là trang thiết bị y tế để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện tỉnh Vĩnh Long
Công văn
Sở Y tế
Văn Công Minh
Giám đốc
202211782249_5_CV 3959_Yeu cau bao gia 08 TTYT(05.11.2022_09h41p57)_signed_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC