Chi tiết văn bản

3960/SYT-KHTC
27/10/2022
27/10/2022
Cung cấp thông tin, báo giá tài sản là trang thiết bị y tế để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị 107 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Vĩnh Long
Công văn
Sở Y tế
Văn Công Minh
Giám đốc
VĂN BẢN KHÁC