Chi tiết văn bản

4259/SYT-KHTC
14/11/2022
14/11/2022
Thời hạn tiếp nhận thông tin, báo giá tài sản là trang thiết bị y tế để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị 107 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Vĩnh Long (4259)
Công văn
Sở Y tế
Văn Công Minh
Giám đốc
VĂN BẢN KHÁC