Chi tiết văn bản

02/STC-TCHCSN
02/01/2022
Hướng dẫn chế độ hỗ trợ tiền ăn của đối tượng điều trị (F0) và cách ly y tế (F1) trong phòng chống dịch Covid-19.
Công văn
Sở Tài chính
Nguyễn Thị Nhung
20223239599_2-HCSN_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC