LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Công văn V/v Lấy ý kiến đóng góp báo cáo đánh giá tác động đối tượng thụ hưởng khi triển khai thực hiện Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong cơ sở KCB Nhà nước
Dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
Dự thảo Kế hoạch Phòng, chống mù lòa và chăm sóc mắt hướng tới mục tiêu thị giác của tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020 – 2025
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Góp ý Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
góp ý dự thảo Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
V/v Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số dến năm 2030
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Vĩnh Long
<< < 1 > >>