Thông tin liên hệ

Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3823107

Email: syte@vinhlong.gov.vn