Ban Giám đốc

Họ và tên: Văn Công Minh

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0270.3822691

Thư điện tử: vcminh.syte@vinhlong.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Họ và tên: Nguyễn Công Tuấn

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0270.3836379

Thư điện tử: nctuan.syte@vinhlong.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Họ và tên: Hồ Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0270.3823177

Thư điện tử: htthang.syte@vinhlong.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: