Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"

 

Quyết định 217/QĐ-SYT

Quyết định 262/QĐ-SYT

Quyết định 263/QĐ-SYT

Quyết định 264/QĐ-SYT

Quyết định 265/QĐ-SYT

Quyết định 266/QĐ-SYT

Quyết định 267/QĐ-SYT

Quyết định 268/QĐ-SYT

Quyết định 321/QĐ-SYT

Quyết định 365/QĐ-SYT

Quyết định 366/QĐ-SYT

Quyết định 368/QĐ-SYT

Quyết định 454/QĐ-SYT

Quyết định 455/QĐ-SYT

Quyết định 473/QĐ-SYT

Quyết định 474/QĐ-SYT

Quyết định 475/QĐ-SYT

Quyết định 476/QĐ-SYT

Quyết định 526/QĐ-SYT

Quyết định 527/QĐ-SYT

Quyết định 528/QĐ-SYT

Quyết định 529/QĐ-SYT

Quyết định 530/QĐ-SYT

Quyết định 531/QĐ-SYT

Quyết định 587/QĐ-SYT

Quyết định 588/QĐ-SYT

Quyết định 633/QĐ-SYT

Quyết định 634/QĐ-SYT

Quyết định 635/QĐ-SYT

Quyết định 651/QĐ-SYT

Quyết định 652/QĐ-SYT

Quyết định 653/QĐ-SYT

Quyết định 711/QĐ-SYT

Quyết định 712/QĐ-SYT

Quyết định 713/QĐ-SYT

Quyết định 714/QĐ-SYT

Quyết định 715/QĐ-SYT

Quyết định 797/QĐ-SYT

Quyết định 798/QĐ-SYT

Quyết định 799/QĐ-SYT

Quyết định 800/QĐ-SYT

Quyết định 801/QĐ-SYT

Quyết định 802/QĐ-SYT

Quyết định 803/QĐ-SYT

Quyết định 804/QĐ-SYT

Quyết định 805/QĐ-SYT

Quyết định 1576/QĐ-SYT

Quyết định 1612/QĐ-SYT

Quyết định 1613/QĐ-SYT

Quyết định 1614/QĐ-SYT

Quyết định 1615/QĐ-SYT

Quyết định 1616/QĐ-SYT

Quyết định 1617/QĐ-SYT

Quyết định 1618/QĐ-SYT

Quyết định 1680/QĐ-SYT

Quyết định 1681/QĐ-SYT

Quyết định 1682/QĐ-SYT

Quyết định 1683/QĐ-SYT

Quyết định 1684/QĐ-SYT

Quyết định 1685/QĐ-SYT

Quyết định 1686/QĐ-SYT

Quyết định 1687/QĐ-SYT

Quyết định 1727/QĐ-SYT

Quyết định 1794/QĐ-SYT

 

2023.