Đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Thời điểm thông báo đáp ứng GSP

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP

Văn bản công bố

Ghi chú