THÔNG BÁO VỀ CẤP ĐỘ DỊCH CỦA TỈNH VĨNH LONG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP NGÀY 11/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4800/QĐ-BYT NGÀY 12/10/2021 của bộ y tế

Tải thông báo 4670/TB-SYT (cập nhật ngày 28/10/2021)

Tải thông báo 4810/TB-SYT (cập nhật ngày 05/11/2021)

Tải thông báo 4948/TB-SYT (cập nhật ngày 12/11/2021)

Tải thông báo 5070/TB-SYT (cập nhật ngày 19/11/2021)

Tải thông báo 5206/TB-SYT  (cập nhật ngày 28/11/2021)

Tải thông báo 5358/TB-SYT (cập nhật ngày 03/12/2021)

Tải thông báo 5496/TB-SYT  (cập nhật ngày 12/12/2021)

Tải thông báo 5637/TB-SYT  (cập nhật ngày 17/12/2021)

Tải thông báo 5811/TB-SYT  (cập nhật ngày 25/12/2021)

Tải thông báo 480/TB-SYT  (cập nhật ngày 29/01/2022)

Tải quyết định 240/QĐ-UBND (QĐ giảm cấp độ dịch)

Tải thông báo 626/TB-SYT  (cập nhật ngày 15/02/2022)

Tải thông báo 1024/TB-SYT  (cập nhật ngày 21/03/2022)