Tổng số lượt truy cập
THÔNG TIN YTDP - VSATTP - PCHIV/AIDS - DSKHHGĐ  
18/04/2012 9:06:27 SA
Hưởng ứng Chiến dịch quốc gia phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức lễ mít-tinh phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” tại trên dịa bàn tỉnh, vào ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 04 năm 2012

 

Lễ mít-tinh tổ chức tại Quảng trường Thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long. Tập trung khoảng 1.000 người tham dự; với tổng kinh phí thực hiện là 54.810.000 đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tài trợ: 43.500.000 đồng.

Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể, người dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng. Đồng thời cũng thu hút được đông đảo các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia thể hiện được tính xã hội hóa về công tác truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng năm 2012 nói chung

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công cụ thể thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong đó Sở Y tế là cơ quan thường trực chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực, vật lực, phương tiện, kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết bảo đảm cho buổi mít-tinh và diễu hành phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” năm 2012 tại tỉnh đạt hiệu quả; tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh kết quả tổ chức lễ phát động. Đồng thời phân công, chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế thực hiện tốt kế hoạch.

(Vinhlong.gov.vn) NL

 


Các tin đã đưa
  Khẩn trương xử lý các sản phẩm nhiễm melamine  (26/11/2008)
CÔNG BỐ CÔNG BỐ